Netwerken

De netwerken waarin DynaVision zich beweegt zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het bureau. Juist het toepassen van kenmerken van het ene netwerk binnen een ander netwerk kan verrassende resultaten geven.

Overheden
DynaVision is actief of is recent actief geweest bij bijna alle departementen, een aantal provincies, diverse (grote) gemeenten en een waterschap. Op beleidsniveau is het juist door het toenemende interdepartementale karakter van beleid dat dit brede netwerk een goede bijdrage levert. Verticaal is het zeer nuttig bij de advisering van gemeenten en waterschappen kennis te hebben van wat bij de beleidsdirecties van de ministeries speelt en vice versa.

Verkeer en Vervoer
Vanwege de persoonlijke interesse en achtergrond van een aantal adviseurs van DynaVision speelt een groot aantal projecten zich af in het krachtenveld van de Verkeer&Vervoer markt. Naast een duidelijke inhoudelijk visie over bereikbaarheid levert het zeer uitgebreide netwerk in deze markt een toegevoegde waarde.

Leisure
DynaVision heeft een netwerk in de markt van recreatie en toerisme. Recreatieparken en overkoepelende brancheorganisaties vormen een relatief beperkt netwerk van leisure-organisaties.

Telematica
Vanuit vernieuwende toepassing in de diverse markten waarop DynaVision actief is (verkeer&vervoer, E-business, loyaliteitssystemen), is een netwerk ontstaan van bedrijven en organisaties die zich bezig houden met informatica en telecommunicatie als aanbieder, systeemintegrator of als partij die op een vernieuwende manier business wil ontwikkelen.

Kennisinstellingen
Nederland kent zeer veel kennisinstellingen. Dit kunnen organisatie zijn die zich vooral bezig houden met onderzoek, opleiding of productie van hoogwaardige kennis. Deze instellingen zijn speerpunt van onze economie en zullen zich in snel tempo moeten ontwikkelen tot ondernemend opererende organisaties.

Financiele dienstverlening
Banken en verzekeraars kennen een eigen manier van werken en een eigen cultuur. DynaVision heeft een uitgebreid netwerk binnen deze markt.

Gezondheidszorg
Met een aantal recente projecten heeft DynaVision een netwerk verworven in de gezondheidszorg en de zorg. Naast medewerkers van het Ministerie betreft het vooral leidende functionarissen van instellingen en koepelorganisaties in het veld.