Nieuws en recente projecten

Traject bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (directie P&O, DG-Politie, Bureau SG)

DynaVision  begeleidt een aantal trajecten op het gebied van Loopbaanperspectief. Zie.

Doel: Inzicht in je eigen mogelijkheden om zelfbewust, vrijwillig en doelgericht op zoek te gaan naar een professionele uitdaging en er daadwerkelijk aan werken om dit te bereiken. (Duurzame Inzetbaarheid).

Resultaat: De deelnemers hebben (onder andere) inzicht en handvatten gekregen in hun capaciteiten om de uitdaging aan te gaan voor hun professionele toekomst.

Stappen:

1. Het maken van een Individuele Gedragstoets (10 minuten)

2. Individuele intake-/feedbackgesprekken (anderhalf uur)

De deelnemers zullen een individueel gesprek hebben met een DynaVision adviseur. Dit gesprek geeft feedback op de gedragsstructuur van de betreffende deelnemer op basis van de uitkomsten van de IGT-systematiek en het competentie overzicht.

3. Workshop I

Inzicht in houding en gedrag, omgaan met houding en gedrag, wijze van communiceren. (Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk boekje waarin wordt aangegeven hoe diegene om kan gaan met andere gedragsprofielen).

4. Workshop II

  • De Workshop zal twee aaneengesloten dagdelen beslaan.
  • Hoe verkoop ik mij het best (Merk “IK”).
  • Elevator pitch.
  • Speeddate.
  • Opstellen CV (fotograaf is aanwezig).
  • Opstellen LinkedIn profiel.

5. Individuele nagesprekken – individueel actieplan

Met iedere deelnemer zal kort na de Workshop een gesprek worden gevoerd met een DynaVision adviseur om de individuele aanpak te bepalen (actieplan). In dit gesprek komen de resultaten en afspraken uit de IGT, het competentie profiel en de workshops aan de orde, die worden vertaald naar de specifieke situatie van de betreffende deelnemer. Daarnaast zal DynaVision voor iedere deelnemer een functiematch maken die globaal inzicht geeft in de mogelijkheden die de deelnemer heeft (qua gedrag en competenties) op basis van zijn of haar IGT en competentie profiel.

Zie link evaluatie van het traject bij directie P&O.

“HNW Gedragstoets en de dialoog” (A+O fonds Rijk)

Op verzoek van CNV publieke zaak heeft DynaVision een voorstel gedaan voor het zichtbaar maken van gedrag en competenties van medewerkers in een traject van het nieuwe werken HNW.  Het Nieuwe Werken (HNW) is al op veel plaatsen binnen de overheid ingevoerd en steeds meer komt het belang van en inzicht in gedrag aan de orde. Dit is gebleken uit een recent onderzoek door de Werkmaatschappij. Tevens hebben wij ook als DynaVision de ervaring dat er nog te weinig aandacht is en wordt besteed aan de mens bij het invoeren van HNW (zie artikel DynaVision).

In samenwerking met van CNV Publieke zaak en A+O fonds rijk start DynaVision een tweetal pilots binnen de rijksoverheid om meer aandacht aan de gedragskant van HNW vorm te geven. De instrumenten die DynaVision zal toepassen voor dit project zijn de gedragstoets IGT klik hier en het competentiepotentieel.

Bovenstaand instrument is een prima basis om inzicht te krijgen in hoe je reageert op HNW en welke eventuele aanpassingen of begeleiding er nodig is. Een medewerker zal hiermee op een succesvolle wijze het gesprek kunnen aangaan met de leidinggevende.

Zie korte evaluatie

Reorganisatie en advisering selectie middenmanagement KNMI

Het KNMI heeft een ingrijpend veranderproces ondergaan die de wortels van de organisatie raakt. Naast het directieteam is daartoe een veranderteam ingericht. DynaVision is partner bij dit veranderproces om met name de onderlinge samenwerking te optimaliseren. Teambuilding en procesbegeleiding zijn de producten van DynaVision in dit traject. Na de totstandkoming van de nieuwe organisatie structuur is DynaVision gevraagd te adviseren bij de selectie van het middelmanagement met name op het gebied van houding en gedrag en competenties. Om te concretiseren leverden DynaVision fit-analyses per kandidaat.

De fit-analyse heeft met name betrekking op twee aspecten:

  • Houding en gedrag: in hoeverre heeft de kandidaat van nature een gedragsprofiel dat geschikt is voor deze functie.
  • Competenties: met betrekking tot welke competenties zou van de kandidaat de meeste ontwikkelmogelijkheden verwacht mogen worden (los van het huidige niveau waarop de specifieke competenties reeds is ontwikkeld, zoals afgeleid kan worden uit de CV van de kandidaat).

Enerzijds hebben de stappen betrekking op het concretiseren en aanscherpen van het beeld van de eisen die de functie stelt. Anderzijds leiden de stappen tot een objectief beeld van de kandidaat ten opzichte van de functie-eisen.

Confrontatie(match) van beide beelden (functie-eisen en kandidaat) geeft de mate van geschiktheid van de kandidaat voor vervulling van de betreffende functie. Uitgangspunt is steeds alle beelden goed te communiceren met de kandidaat zelf.

Objectieve meting competenties

Voor veel functies wordt aangegeven welke competenties van een kandidaat verwacht worden. Tot dusver is er geen objectief instrument
waarmee gemeten kan worden of een kandidaat daadwerkelijk over die competenties beschikt, of het vermogen heeft die competenties te ontwikkelen. DynaVision heeft nu zo’n instrument ontwikkeld. Voor 32 rijkscompetenties wordt aangegeven in welke mate verwacht mag worden dat de betreffende persoon de competentie ontwikkeld heeft, of nog verder kan ontwikkelen. Dit wordt afgeleid van het gedragsprofiel van een persoon (IGT). Met een grafiek wordt in één oogopslag duidelijk op welke competenties de kandidaat scoort.

Salestraining

Voor een  middenstandsbedrijf is DynaVision gevraagd een salestraining te verzorgen voor een groot retailbedrijf. Met gedrag als invalshoek zijn alle verkopers getraind om hun persoonlijke effectiviteit te benutten met als doel meer gemotiveerde medewerkers en het vergroten van de klantenbinding  en de omzet te verhogen.

Rijksvastgoedbedrijf

Het RVB is momenteel sterk in beweging. DynaVision begeleidt die beweging met name op managementniveau. Dit doen we door het
verbeteren van de samenwerking met als insteek houding en gedrag van de managers individueel en als team naar elkaar toe.

DynaVision helpt bij studiekeuze

Veel studenten hebben grote moeite met het kiezen van een passende studie. Dat resulteert in veel uitval in het eerste jaar, en dus erg veel
maatschappelijke kosten. DynaVision zet de systematiek van de Individuele Gedragstoets (IGT)  in om studenten te helpen een studie (en bijbehorende loopbaan na afronding van de studie) te kiezen die beter bij hun persoonlijke sterke gedragskenmerken past. Dit gebeurt op individuele basis